Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła Starszego...

Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła Starszego...

Tytuł: Zmiana terminu i uszczegółowienie warunków dotyczących zamówienia.

TERMIN  SKAŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY  DO DNAI 28.02.2018 ROKU DO GODZINY 14.15

ZAKRES ZMIAN DOTYCZY:

 1. Zapytania ofertowego w punktach:
  1. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 28.02. 2018 r. do godz. 14.15 i terminu otwarcia ofert o godz. 14.30
  2. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie w zakresie zmiany klasy drewna z C-30 na C-24,
  3. ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w punkcie 2.2 dokumentów
  4. ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie oświadczeń dotyczących wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy i oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  5. ROZDZIAŁ X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 28.02. 2018 r. do godz. 14.15 i terminu otwarcia ofert o godz. 14.30
  6. ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE DODATKOWE dodano zapisy wyjaśniające powiązania kapitałowe lub osobowe oraz dodano punkt 3, że zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
 2. Załącznika nr 1 – Formularza ofertowego w zakresie:
  1. Punkcie 1 w terminie wykonania mowy z 29 marca na 15 marca 2019 r.,
  2. Dla ujednolicenia z umową usunięto punkt 6 i poprawiono numerację.
 3. Załącznika nr 3 – Wykazu robót budowlanych  w zakresie doświadczenia wykonawcy w pracach objętych ewidencją zabytków w tabeli i poda tabelą.
 4. Załącznika nr 4 - Projektu umowy o dofinansowanie w zakresie:
  1. W §1 w punkcie 2 w zakresie zmiany klasy drewna z C-30 na C-24,
  2. W §2 w punkcie 1.2 w zakresie zmiany terminu wykonania mowy z 29 marca na 15 marca 2019 r.,
  3. §15 w punktach 2 i 3 w zakresie gwarancji i rękojmi.

Dla ułatwienia zmiany w dokumentach oznaczono kolorem czerwonym.

 „Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba
Apostoła Starszego – utworzenie sali wystawienniczej i punktu widokowego”
w trybie zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie
internetowej Zamawiającego: http://www.lebork.franciszkanie.pl/
Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stron internetowych do dnia składania ofert, gdyż
mogą tam zostać zamieszczone wyjaśnienia oraz ewentualne zmiany treści „Zapytania ofertowego”.
Dokonane w ten sposób uzupełnienia stają się częścią Zapytania ofertowego i będą dla
Wykonawców wiążące.

 

Przedsięwzięcie stanowi element Projektu pn.
„Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie
i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

"Usunięto komentarze robocze jakie ukazały się przy konwersji plików z formatu WORD na format PDF w załączniku nr 4 i załączniku nr 9"

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony