Z komunikatu ks. Biskupa Pelplińskiego...

Z komunikatu ks. Biskupa Pelplińskiego...

WSKAZANIA    DOTYCZĄCE    DYSCYPLINY    SAKRAMENTÓW

I    SAKRAMENTALIÓW    W    DIECEZJI    PELPLIŃSKIEJ

W   CZASIE   STANU    ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

 

Wskazania ogólne

 1. Na terenie diecezji obowiązują zalecenia szczegółowe, zawarte w następujących dokumentach:
 1. Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do przyznania specjalnych odpustów     dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 2. Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 3. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią        z 19 marca 2020 r.
 4. Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z 21 marca 2020 r.
 5. Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
 6. Zalecenia Biskupa Pelplińskiego opublikowane w Kurendzie nr 11/2020 z 13 marca 2020 r. poz. 53 i 54.
 7. Komunikat Biskupa Diecezjalnego, opublikowany dnia 13 marca 2020 r.
 8. „Pro memoria” Kurii Diecezjalnej, opublikowane w Kurendzie nr 12/2020  z 20 marca 2020 r. poz. 59.
 1. Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.
 1. Należy zachęcić wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Kapłani powinni wyjaśnić, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale z 6.08.1983, nr 4).
 1. Do Niedzieli Zmartwychwstania zawieszone zostają wizytacje kanoniczne i bierzmowania.
 2. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.
 3. Sakrament chrztu świętego powinien być przełożony na czas po 11 kwietnia.   Jeśli byłoby to niemożliwe lub trudne, należy sprawować chrzest w czasie ustalonym  z rodzicami dziecka, z zachowaniem nr 5.
 4. Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

   

Z komunikatu ks. Biskupa Pelplińskiego...

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony