WIEŻA - zmiana terminu i uszczegółowienie warunków dotyczących zamówienia.

WIEŻA - zmiana terminu i uszczegółowienie warunków dotyczących zamówienia.

WIEŻA - zmiana terminu i uszczegółowienie warunków dotyczących zamówienia.
Utworzono: 19-02-2018

Tytuł: Zmiana terminu i uszczegółowienie warunków dotyczących zamówienia.

TERMIN  SKAŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 28.02.2018 ROKU DO GODZINY 14.15

ZAKRES ZMIAN DOTYCZY:

 1. Zapytania ofertowego w punktach:
  1. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 28.02. 2018 r. do godz. 14.15 i terminu otwarcia ofert o godz. 14.30
  2. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie w zakresie zmiany klasy drewna z C-30 na C-24,
  3. ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w punkcie 2.2 dokumentów
  4. ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie oświadczeń dotyczących wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy i oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  5. ROZDZIAŁ X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 28.02. 2018 r. do godz. 14.15 i terminu otwarcia ofert o godz. 14.30
  6. ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE DODATKOWE dodano zapisy wyjaśniające powiązania kapitałowe lub osobowe oraz dodano punkt 3, że zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
 2. Załącznika nr 1 – Formularza ofertowego w zakresie:
  1. Punkcie 1 w terminie wykonania mowy z 29 marca na 15 marca 2019 r.,
  2. Dla ujednolicenia z umową usunięto punkt 6 i poprawiono numerację.
 3. Załącznika nr 3 – Wykazu robót budowlanych  w zakresie doświadczenia wykonawcy w pracach objętych ewidencją zabytków w tabeli i poda tabelą.
 4. Załącznika nr 4 - Projektu umowy o dofinansowanie w zakresie:
  1. W §1 w punkcie 2 w zakresie zmiany klasy drewna z C-30 na C-24,
  2. W §2 w punkcie 1.2 w zakresie zmiany terminu wykonania mowy z 29 marca na 15 marca 2019 r.,
  3. §15 w punktach 2 i 3 w zakresie gwarancji i rękojmi.

Dla ułatwienia zmiany w dokumentach oznaczono kolorem czerwonym.

http://lebork.franciszkanie.pl/skarby-leborka/remont-i-udostepnienie-wiezy-zabytkowego-sanktuarium-swietego-jakuba-apostola-starszego/

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony